door Johnny Marquenie

Johnny Marquenie stuurde volgende e-mails naar de politici…

Beste bestuurslid, mandataris, congreslid,…

Mensen met het hart en de hersenen op de juiste plaats proberen al een hele generatie hun bezorgdheid over de verdere polarisering uit te schreeuwen. Bij iedere electorale veldslag promoveren politici zichzelf tot predikanten van “de goede boodschap” of van “het positief project”. Maar democratie werkt  -zolang ze stand houdt-  andersom : het is de kiezer die een boodschap heeft voor de politicus. Die moet ze in beleid omzetten en luidt vanuit alle bevolkingslagen: “we polariseren, we verzuren, de Verlichting wordt terug geschroefd, we vervreemden ….”.

Religie verhindert het onafhankelijk, kritisch en open denken. Machtsfetisjisten op alle niveaus gebruikten en gebruiken schuld- en angstgevoel om de bevolking met verzonnen dogma’s van kindsbeen af afhankelijk te maken, te kunnen verdelen en heersen en onmeetbaar zinloos menselijk leed aan te richten. Bloed en tranen. Met het redelijke denken probeert West-Europa zich al honderden jaren van onder het feodale en kerkelijke juk te wringen. Het grootste deel van de wereld heeft die evolutie helaas (nog) niet doorgemaakt en blijft sterk religieus geïntoxiceerd.

De West-Europese kiezer verzet zich dus niet zozeer tegen migratie maar tegen de verstikking van het proces van ontvoogding en democratisering. De omarming van religieus aangedreven identificering en dominantie en het tolereren van intolerantie zijn de verkeerde lezing van de Verlichting gebleken. De hardnekkige politieke religofilie blokkeert de Verlichting, die net de macht van de katholieke kerk wil(de) terug dringen. Aan andere religies werd destijds niet gedacht. De aan gang zijnde opstapeling van uitzonderingsregelingen voor religieuze groepen versterken die polarisering. De bevolking keert zich daardoor af en o.a. noodlijdende vluchtelingen botsen nu op onze verharde houding. Schrijnend !

Het stelselmatig afwijzen van kritiek op het “politieke correct” als zijnde populistisch lawaai en latent racisme is niet alleen intellectueel onjuist maar heeft zijn tijd ook helemaal gehad. De kiezer is op zoek naar een herwaardering van het humanisme en de ontvoogding. Politici die de waarden van de Verlichting oprapen  -waar anderen ze hebben laten vallen of zelfs afgestoten-  zullen op 26 mei kunnen rekenen op de steun van een brede humane basis.

Herbestemming van religieus onderwijs

Door het verankerde “recht op vrijheid van godsdienst” staat het iedereen vrij religieus onderwijs te geven aan kinderen en jongeren. Het is nochtans een sluipende en perverse vorm van intellectuele misleiding. “Levensbeschouwelijke” gemeenschappen die jongeren aan het religieus infuus willen hangen, maken zich prominent schuldig aan manipulatie en misbruik van minderjarigen. Die zijn namelijk erg beïnvloedbaar om de religieuze dubbelzinnigheid eigen te maken, wat hen het vrije denken in hun verdere leven belet, met polarisering als gevolg.
Degelijk onderwijs en degelijke opvoeding gaan niet uit van religieuze dogma’s maar van humane waarden, ethiek, kritisch denken en vraagstelling. Dit staat niet in de weg dat volwassenen in de privé sfeer geborgenheid en morele steun kunnen vinden in hun religie.
De kiezer verwacht ernstige stappen om  -zo ver de bevoegdheden reiken-  religieus onderwijs resoluut te vervangen door zinvolle competenties zoals wetenschap, geschiedenis, taal, filosofie…. De eindtermen volgens het L.E.F. idee (zelf heb ik  -voorlopig vruchteloos-  de term B.E.S.E.F. “Burgerschap, Ethiek, Samenleving, Emancipatie en Filosofie” voorgesteld) zouden daarbij een verdienstelijke aanzet zijn, weliswaar in ALLE netten !
Religieus buitenschools onderwijs (“studie”) dient door het beleid duidelijk te worden gedefinieerd als pogingen tot religieuze jeugdtraining, wat het in werkelijkheid ook  -zonder meer-  is. Alle vormen van toelage verdienen een betere pedagogische bestemming, keuze genoeg : cultuur, sport, creativiteit, taal, lesondersteuning….. Een waterdichte meldingsplicht en controle op de naleving van de geldende regels kunnen de indoctrinatie van minderjarigen geleidelijk aan terug dringen. Financiering van levensbeschouwing is nuttiger besteed aan mensen dan aan goden.

Ontmoedigen van geweld en agressie

De niets ontziende, door hebzucht gedreven beeldindustrie en al dan niet “sociale” media zijn het glijmiddel voor de verheerlijking van geweld en agressie. Het is al eindeloos in studies aangetoond en bevestigd dat vooral kinderen en minder weerbare burgers zich daar makkelijk mee associëren. Het voedt de normaliteit van het conflictmodel en het toenemende gevoel van onveiligheid bij de bevolking.
De zogenaamde vrijheid van expressie schiet door en houdt zo de toekomstige leefkwaliteit onder druk. Daar tegenover voeren de censuurautoriteiten een hypocriete “strijd” tegen natuurlijke lichamelijkheid. Media die een zichtbaar lichaam verdoezelen en agressie en geweld exponentieel aandikken cultiveren schijnheiligheid en ingevoerde idiotie en belemmeren een open, verdraagzame samenleving.
Wellicht zijn de hefbomen van de politiek beperkt om die tendens een halt toe te roepen. Maar alle wettelijke en wetgevende zeilen moeten er bij om meer terughoudendheid ten aanzien van agressie en conflictverheerlijking bij de censuurautoriteiten in de hand te werken.

Waardering voor het menselijk lichaam

België, anno 2019 worden natuurlijke, ongeklede mensen zowel juridisch als maatschappelijk gecriminaliseerd en gediscrimineerd. Ze zijn nochtans milieubewust, vredelievend en respectvol, zoeken bevrijding en evenwicht, volgen geen textieldictaat. Maar iemand die een mens naakt waarneemt, kan zich naar eigen goeddunken “slachtoffer” vinden met de volle hulp van  -religieus sterk geïnspireerde-  muffe en dubbelzinnige achtervolgingsclausules in ons strafrecht. U kent ze : “openbare zedenschennis, verstoring van de openbare orde, exhibitionisme…”.
Naakt zijn is dus een “misdrijf” waardoor natuurlijke mensen (“naturisten”) zich wegstoppen in micro-reservaatjes of over de grens vluchten voor onze wettelijk geregelde onverdraagzaamheid en verzuring.
Politici die voor gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid staan, dienen er derhalve actief voor te zorgen dat deze imperialistische ballast uit ons strafrecht verdwijnt. Daar is zelfs geen budget voor nodig !
Het draagvlak is zeer groot en wordt onderschat. Geen protestgeweld of roeptoeters, geen lobbying of venijnig discours maar een erg ruim  -zwijgend-  kiezerspotentieel dat op 26 mei mee de rekening zal maken.

Uw humane kiezers zijn uitermate gevoelig voor dergelijke thema’s met een integer DNA, ook al zijn ze  -in tegenstelling tot sociaaleconomische en milieuvraagstukken-  misschien niet uw prioriteit ! In mijn onverwoestbaar optimisme durf ik te hopen dat U ze ter harte neemt i.p.v. ze weg te argumenteren. Beter nog : dat U politieke actie onderneemt om ze te introduceren en te verdedigen bij de kiezer. En dat U zich daarbij niet laat afschepen door splijtzwammen allerhande.

Met warme, benieuwde groeten,
Johnny Marquenie

Kennismaken?

Klik op de knop voor meer inlichtingen of een kennismaking!