De Atheometer
van ‘Atheïstisch Platform’

Een gradatie van atheïsme…

Gradaties

Werken met gradaties heeft het voordeel dat gekende fenomenen, houdingen en gedragingen gerangschikt worden.

Zo krijg je meer zicht op de verschillende uitingen en maten van ‘geloof’. Dit beantwoordt ook aan de dagelijkse praktijk van het echte leven, want de gelovige buurman is wellicht niet in dezelfde mate of op dezelfde manier gelovig als pakweg de pastoor of de zuster in het klooster, laat staan dat ie katholieker zou zijn dan de paus.

In elk geval is het duidelijk dat de religiometer van Provoost begint bij een afwezigheid van theïsme en zo via tussenstappen gradueel en cumulatief uitkomt op een fundamentalistisch en extremistisch theïsme.

Ons vertrekpunt

Naar analogie daarmee werken we hieronder een gradatie of typologie van ongelovigheid of atheïsme uit, een ‘atheometer’ dus, van 0 tot 8.

We zoeken dus naar het spiegelbeeld van de religiometer van Provoost. Daarbij laten we de vraag naar onze plaats in het universum achterwege en concentreren we ons puur op de ‘gradatie’ of ‘mate’ van atheïsme, zoals Provoost de gradatie van theïsme (gelovigheid) heeft getekend.

Ons vertrekpunt (graad 0) noemen we de levensbeschouwelijke neutraliteit of zelfs onverschilligheid: “Ik ben, gewoon; ik hou me niet bezig met godsdiensten of levensbeschouwingen, ik heb er geen mening over, ik denk er niet over na, dat alles laat me eigenlijk koud. Laat me dus gerust…”

ik ben en leef gewoon en neem geen standpunt in over levensbeschouwelijke of godsdienstige zaken. Ik hou me wel eens bezig met de zin van het leven en ik merk dat godsdiensten en levensbeschouwingen daar iets over zeggen. Ik neem echter zelf niet echt een standpunt in hierover omdat ik neutraal wil blijven of omdat ik eigenlijk niet echt een mening erover heb. Het kan zijn dat religies over ’t algemeen heilzaam zijn voor de samenleving maar ze hebben geen invloed op mijn gedrag en het interesseert mij niet hoe ze evolueren.

 • Ik neem geen standpunt in over het bestaan van een god, heb er geen mening over
 • Levensbeschouwelijke of godsdienstige zaken hebben geen invloed op mijn gedrag
 • Religies zijn over ’t algemeen heilzaam voor de samenleving.
 • Ik ben en leef gewoon zonder een standpunt in te nemen over religie
 • Ik heb geen mening over de evolutie van religies en wil louter neutraal blijven

ik ben gelovig noch ongelovig, theïst noch atheïst, een niet-weter. Ik weet niet of God al dan niet bestaat; geen enkel mens kan dit trouwens weten. Ik denk ook dat het uit zichzelf onmogelijk is om te weten of God bestaat of niet. De term ‘God’ laat dit immers per definitie (taalkundig, formeel logisch) niet toe. De term ‘God’ doet trouwens niet een appel op ‘kennis’ maar op ‘geloof’. Je gelooft er dus in of niet. Je kan met ‘God’ niet op een andere manier bezig zijn dan via (on)geloof. Ik merk dat religies en levensbeschouwingen wel eens iets zeggen over de zin van het leven en misschien vind ik het ergens wel spijtig dat ik niet in een god kan geloven.

Religies mogen wat mij betreft blijven bestaan, maar ik hou mijn agnostische overtuiging meestal op de achtergrond en ga per uitzondering een debat aan.

 • Je kan niet weten of God wel of niet bestaat
 • Ergens vind ik het spijtig dat ik niet in een god kan geloven
 • Ik merk dat religies en levensbeschouwingen wel eens iets zeggen over de zin van het leven
 • Ik hou mijn agnostische overtuiging meestal op de achtergrond en ga per uitzondering een debat aan
 • Religies mogen wat mij betreft blijven bestaan

ik ben feitelijk ongelovig, areligieus of niet-godsdienstig maar ik sta daar niet veel bij stil en hecht er weinig belang aan. Ik ben een ‘de facto atheïst’, zegt men mij. Ik kan het niet zeker weten maar ik denk dat het zeer onwaarschijnlijk is dat God bestaat. Ondanks enkele negatieve effecten hebben religies toch ook heel wat positieve invloeden op de samenleving. Soms bedenk ik wel eens dat het goed zou zijn indien er een god zou bestaan, maar in feite heb ik geen doordachte mening hierover. Ik leef gewoon quasi onbewust met de impliciete aanname dat God niet bestaat. God komt gewoon in mijn leven niet voor. Ik hou mijn atheïstische overtuiging meestal op de achtergrond en ga per uitzondering een debat aan. Religies mogen wat mij betreft blijven bestaan als ze mij maar niet lastig vallen.

 • Het is veel waarschijnlijker dat er geen goden bestaan dan wel
 • Soms bedenk ik wel eens dat het goed zou zijn indien er een god zou bestaan
 • Ondanks enkele negatieve effecten hebben religies toch ook heel wat positieve invloeden op de samenleving.
 • Ik hou mijn atheïstische overtuiging meestal op de achtergrond en ga per uitzondering een debat aan
 • Religies mogen wat mij betreft blijven bestaan als ze mij maar niet lastig vallen

ik ben duidelijk ongelovig maar voor de rest vind ik andere dingen belangrijker in mijn leven.   De kans dat er goden bestaan acht ik verwaarloosbaar klein, maar 100 % zekerheid kunnen we niet hebben. Het gebeurt zelden dat ik bij sommige gebeurtenissen zou wensen dat er een  god zou bestaan. Religies hebben ongeveer evenveel positieve als negatieve invloeden op de samenleving & mensheid.Ik zal er wel voor mijn atheïsme uitkomen als het relevant is. Als men mij ernaar vraagt, ga ik er wel op in en ik bestrijd religies met argumenten als andersdenkenden mij daartoe uitlokken.

Mijn atheïsme is een duidelijke kwestie voor mezelf en ik val er anderen niet te veel mee lastig.

Religies mogen gerust blijven bestaan maar dan wel met minder impact op de samenleving

 • De kans dat er goden bestaan acht ik verwaarloosbaar klein, maar 100 % zekerheid kunnen we niet hebben
 • Het gebeurt zelden dat ik bij sommige gebeurtenissen zou wensen dat er een  god zou bestaan 
 • Religies hebben ongeveer evenveel positieve als negatieve invloeden op de samenleving & mensheid.
 • Ik bestrijd religies met argumenten als andersdenkenden mij daartoe uitlokken
 • Religies mogen gerust blijven bestaan maar dan wel met minder impact op de samenleving

ik ben ongelovig en ben mij daar goed bewust van. Ik vind dit  belangrijk, heb een mening over geloof en ongeloof en deel dit graag met gelijkgezinden. Ik kom ik er bewust voor uit dat goden volgens mij niet bestaan.  In elk geval ben ik er actief mee bezig: ik leef, denk en handel uitdrukkelijk zonder God of goden.

Bij zeldzame voorvallen in mijn leven tracht ik mij voor te stellen hoe god daarover zou oordelen indien hij zou bestaan. Religies hebben wel enkele positieve invloeden, maar meestal doen ze meer kwaad dan goed. Ik bestrijd religies assertief met woorden en lok daartoe soms debatten uit met gelovigen. Ik hoop dat religies gestadig minder populair en aanvaard worden tot ze ergens op lange termijn verschrompelen tot liefdadigheidsinstellingen

 • Volgens mij bestaan er geen goden
 • Bij zeldzame voorvallen in mijn leven tracht ik mij voor te stellen hoe god daarover zou oordelen indien hij zou bestaan
 • Religies hebben wel enkele positieve invloeden, maar meestal doen ze meer kwaad dan goed
 • Ik bestrijd religies assertief met woorden en lok daartoe soms debatten uit met gelovigen
 • Ik hoop dat religies gestadig minder populair en aanvaard worden tot ze ergens op lange termijn verschrompelen tot liefdadigheidsinstellingen

Ik ben ervan overtuigd dat er geen god of goden bestaan. Ik leidt mijn leven zonder in het minst rekening te houden met het bestaan van een god en ik ben ook radicaal tegen godsdienst en religie. Ik ben ervan overtuigd dat religies veel meer kwaad dan goed doen voor de mensheid. ik kom assertief op tegen godsdienst, geloof en religie in woord, gedachte en desnoods met geweldloze daden.  Met argumenten, met filmpjes, met speeches, met publicaties, met protesten e.d. ben ik actief atheïstisch en antiklerikaal. Volgens mij kunnen er ook geen heilige of geopenbaarde boeken bestaan als god niet bestaat. Ik vind dat we door het opzeggen van de overheidssteun en andere voorkeursbehandelingen het verdwijnen van religies moeten bespoedigen.

 • Ik ben ervan overtuigd dat er geen god of goden bestaan
 • Ik leidt mijn leven zonder in het minst rekening te houden met het bestaan van een god
 • Ik ben ervan overtuigd dat religies veel meer kwaad dan goed doen voor de mensheid
 • Ik bestrijd religies met woord en desnoods met geweldloze daden
 • Ik vind dat we door het opzeggen van de overheidssteun en andere voorkeursbehandelingen het verdwijnen van religies moeten bespoedigen

Goden zijn dikwijls uitvindingen van mensen om macht en terreur  te kunnen uitoefenen op andere mensen. Ik ben overtuigd dat god of goden niet bestaan; ik geloof ten stelligste niet in het bestaan van god(en); ik ontken in alle talen het bestaan van God; geloven in God is een illusie; ik ‘weet’ dat goden niet bestaan. Ik vind dat geloof niet goed of gezond is voor de mens:  Religies liggen aan de basis van de meeste wereldproblemen, vroeger en tot op de dag van vandaag. Ik stel me tot doel dit alles fel en militant met gedegen argumenten te bestrijden. Ik reken het tot mijn opdracht om een einde te maken aan geloof en godsdienst waarbij heel wat middelen geoorloofd zijn. Ik ga in discussie met gelovigen en theïsten en gebruik woorden, argumenten en daden die zelfs  ‘aanvaardbaar’ krachtdadig mogen zijn. Ik vind dat geloof en/of godsdienst eigenlijk best afgeschaft mogen worden en Ik hoop dat religies zo snel mogelijk uit de samenleving verdwijnen. Geloven is belachelijk en godsdienst is een pest.

 • Goden zijn dikwijls uitvindingen van mensen om macht en terreur  te kunnen uitoefenen op andere mensen
 • Ik reken het tot mijn opdracht om een einde te maken aan geloof en godsdienst waarbij heel wat middelen geoorloofd zijn.         
 • Religies liggen aan de basis van de meeste wereldproblemen, vroeger en tot op de dag van vandaag
 • Ik bestrijd religies met woord en daad, en die daden mogen zelfs ‘aanvaardbaar’ krachtdadig zijn
 • Ik hoop dat religies zo snel mogelijk uit de samenleving verdwijnen

Goden zijn uitvindingen van mensen om macht en terreur  te kunnen uitoefenen op andere mensen. Ik reken het tot mijn levensdoel om geloof en godsdienst uit te roeien waarbij alle middelen geoorloofd zijn. ik vind geloof en godsdienst ronduit gevaarlijk voor de mens, bestrijd dit alles met woord en daad en vraag iedereen zijn geloof af te zweren. Als je kijkt naar de geschiedenis, dan weet je waar geloof en godsdienst toe geleid hebben. Religies liggen aan de basis van alle wereldproblemen, vroeger en tot op de dag van vandaag.

Ik heb mezelf dan ook de opdracht gegeven om tegen gelovigheid en godsdienstigheid te vechten met allerlei middelen en andere mensen te overtuigen om hun geloof af te zweren en met mij mee te strijden tegen alle geloof en elke godsdienst. We hebben de diepe plicht om religie met geweld uit te roeien en anderen te dwingen ongelovig of atheïst te worden. De mensheid is pas gered als geloof en religie uitgeroeid zijn

 • Goden zijn uitvindingen van mensen om macht en terreur  te kunnen uitoefenen op andere mensen
 • Ik reken het tot mijn levensdoel om geloof en godsdienst uit te roeien waarbij alle middelen geoorloofd zijn.        
 • Religies liggen aan de basis van alle wereldproblemen, vroeger en tot op de dag van vandaag
 • We hebben de diepe plicht om religie met geweld uit te roeien en anderen te dwingen ongelovig of atheïst te worden. De mensheid is pas gered als geloof en religie uitgeroeid zijn

ik vind dat we de diepe plicht hebben met geweld geloof en godsdienst uit te roeien en anderen te dwingen ongelovig of atheïst te worden. God en geloof liggen immers aan de basis van alle wereldproblemen, vroeger en tot op de dag van vandaag, dus weg ermee. Alle middelen daartoe zijn geoorloofd. Ik weet dat dan pas heel de mensheid gered is.

Wie ben ik ?

Tot welke graad behoort u ? 

Tot waar kunnen we spreken over een vrijzinnig humanist ?       

En nu is het aan U…

Kennismaken?

Klik op de knop voor meer inlichtingen of een kennismaking!