Argumentarium

Vanaf het moment dat je in een gemengd of gelovig gezelschap uitkomt voor jouw atheïstische overtuiging, wordt je dikwijls bestookt met een aantal argumenten.

Buiten dooddoeners zoals ‘waar maak jij je druk over’ of ‘jullie zijn onverdraagzaam tegenover godsdienst’ gaat het meestal om foute stellingen die in de literatuur en tijdens debatten ontelbare keren werden ontzenuwd en weerlegd.

Om daar alert en efficiënt op te reageren is het belangrijk dat de respons op die aanvallen voldoende gekend is. Daarom verwijzen we hier naar teksten waar deze reacties op een overzichtelijke manier worden weergegeven. Het gaat immers om een beperkt aantal terugkerende argumenten en de weerlegging vinden jullie onder andere op volgende websites:

‘Blog ter bevordering van het logisch redeneren’

Hier worden volgende atheïstische standpunten verklaard:

Wat betekent het woord ‘god’
Er zijn geen aanwijzingen om het bestaan van god(en) aan te nemen
Het probleem van het kwaad en het theodicee
De eigenschappen van god zijn logisch inconsistent
Er zijn duizenden godsdiensten. Welke is waar?
God is een product van de menselijke geest
Argument van evolutie

‘De atheïst’ weerlegt drie veel voorkomende argumenten tegen atheïsme :

De mensheid heeft zijn normen en waarden van god gekregen
Het atheïsme is zelf ook een geloof
Atheïsme is verantwoordelijk voor enkele van de grootste misdaden jegens de mensheid

En hierbij nog een bijdrage van ons bestuurslid Antoon Pardon:

V: Waarom choqueren atheïsten altijd de anderen en niet omgekeerd?
A: Ik vermoed dat er twee aspecten zijn aan deze vraag.

Allereerst is er het feit dat gelovigen gechoqueerd geraken doordat ze vinden dat anderen niet het nodige respect opbrengen voor wat zij als heilig beschouwen. Aangezien voor ongelovigen over het algemeen niets heilig is, zijn ze ook niet op een dergelijke manier te choqueren.

Ten tweede is er een verschil van reageren op iets dat choqueert. Mijn indruk is dat als gelovigen (in hun geloof) gechoqueerd worden, dat ze daar de nadruk op leggen. Hun reactie gaat over het feit hoe choquerend iets wel niet was en hoe verkeerd dat het was om hen te choqueren en soms zelf hoe het verboden zou moeten zijn om gelovigen te choqueren.

Ongelovigen daarentegen richten hun pijlen eerder op wat er mis is met een bepaald idee i.p.v. op hoe gechoqueerd ze waren toen het idee hen ter oren kwam. Hoe choquerend een idee is, is in zekere zin bijkomstig voor een ongelovige, wat er mis is aan het idee en hoeveel schade een idee kan aanbrengen is veel belangrijker dan de persoonlijke gekwetste gevoelens.

V: Wat is jouw probleem met keppeltjes, hoofddoeken, kruisjes enz.
A: Ik heb daar in zijn algemeenheid geen probleem mee, net zomin als ik een probleem heb met de socialistische roos of de CD&V regenboog. Mensen kunnen wat mij betreft zich in hun eigen tijd uitdrukken zoals ze willen. Als iemand die tijd wil gebruiken om zijn vroomheid of activisme te etaleren dan kan ik daar wel mijn bedenkingen bij hebben maar is die persoon vrij om dat te doen. Maar dat betekent niet dat er geen omstandigheden kunnen zijn waarin een verbod op het dragen van dergelijk symboliek te overwegen is.

Allereerst hebben we de leerkrachten. Wij verwachten van onze leerkrachten dat zij zich tijdens hun leeropdracht neutraal en discreet opstellen. Dat houdt o.a. in dat zij hun politieke overtuiging voor zich zelf houden en zeker dat zij niet dag in dag uit met een of ander politiek logo rondlopen. Wel wij verwachten het zelfde van de leerkrachten wat betreft hun religieuze overtuiging. Er is geen reden om een onderscheid te maken tussen politieke en religieuze overtuigingen in deze context.

Ten tweede hebben we de ambtenaren in functie. Terwijl ze in dienst zijn, vertegenwoordigen ambtenaren de overheid, niet hun politieke partij en niet hun godsdienst. Mensen die naar de overheid gaan, doen dat omdat ze iets van de overheid nodig hebben en dat is dan niet de moment om hen te overvallen met de persoonlijke vroomheid of het politiek activisme van de ambtenaar in kwestie. Moeten Joden het aanvaardbaar vinden als de ambtenaar aan het loket een swastika zou dragen? Zouden moslims het aanvaardbaar vinden als de ambtenaar in kwestie een Mohamed-cartoon op zijn T-shirt zou hebben staan?

Dan hebben we nog werknemers in het algemeen. Wij aanvaarden hier over het algemeen dat de werkgever kan beslissen met welke overtuigingen hij zijn bedrijf wil laten associëren en met welke niet en welke zaken hij als zo’n associatie ziet. Als de werkgever niet geassocieerd wil worden met het socialistisch gedachtegoed, dan kan hij zonder probleem alles wat op een socialistische roos lijkt verbieden. Op de zelfde manier mag een werkgever er de voorkeur aangeven om op geen enkele manier geassocieerd te worden met een specifieke religieuze overtuiging en daarvoor er voor kiezen zijn werknemers duidelijke tekenen van affiliatie te verbieden.

Dit zijn geen maatregels die bedoeld zijn om gelovigen in het algemeen of moslims in het bijzonder te treffen. Dit zijn maatregels die voor iedereen gelden, ongeacht de politieke of religieuze overtuiging. Nu is het zo dat deze huidige regeling best in vraag gesteld mag worden. Maar dan moet de totale regeling in vraag gesteld worden en niet enkel op een manier dat enkel gelovigen er voordeel uit halen. Werknemers moeten met hun collega’s natuurlijk wel eens van gedachten kunnen wisselen over godsdienst of politiek, maar de directie kan wel ingrijpen als ze de indruk heeft dat de werkvloer als platform wordt gebruikt om te recruteren/proselyteren.

Kennismaken?

Klik op de knop voor meer inlichtingen of een kennismaking!