door Peter Calluy

Opinie ivm ‘VAT’ publicatie tekst ‘BOEH’ (Samira Azabar) & Gentse vrijzinnige studentenvereniging ’t Zal Wel Gaan’ reikt Geuzenprijs uit aan de heer Dyab Abou Jahjah

“Willen jullie méér of minder Marokkanen in Nederland?” Als Geert Wilders deze vraag stelt aan zijn kiespubliek, dan is het voor de hand liggende antwoord ‘minder’. En ja hoor, de fijnbesnaarde elite der lage landen zijn dol van vermomde blijdschap. Ze zetten hun meest hypocriete verontwaardigingsmasker op en doen bijna vermoeden dat ze collectief geschrokken zijn omdàt het ‘minder’ was en niet méér. Het resultaat is een stortregen van klachten bij justitie, verklaringen die de eigen domheid camoufleren, Filip De Winter en tutti quanti voor de microfoon, en de bijna ceremoniële ‘voorbeeldnazi’ wordt van stal gehaald. Deze keer is het de beurt aan Joseph Goebbels, de propagandaminister (heden spindoctor) van de nazi’s. 

En nu terug naar ons eigen vrijzinnige en humanistische nestje waar sommigen het nodig vinden om publicatieruimte en prijzen uit te delen aan crypto-fascisten als daar zijn Samira Azabar (BOEH) en Dyab Abou Jahjah (AEL / MDP).Nu heb ik de heer Wilders altijd al een slechte vertolker gevonden van wat we als de kloof tussen ‘de islam’ en ‘de verlichting’ benoemen. Niet àlle Marokkanen zijn de islam genegen en dus doet Geert Wilders de atheïstische Marokkaan oneer aan door alle Marokkanen door hetzelfde gaatje te trekken. Ik verwijs hier graag naar dhr Kacem El Ghazzali die op de vlucht moest vanwege zijn ‘geopenbaarde’ atheïsme. Uiteindelijk kwam hij terecht in het racistische Zwitserland. Nooit van gehoord? Selectieve verontwaardiging? Een recent rapport van de International Humanist and Ethical Union is anders erg duidelijk.

Dat de georganiseerde vrijzinnigheid hier en daar een pluimpje heeft verloren is een open deur intrappen. De nagelnieuwe Afdeling die zich Atheïsme Vlaanderen-HVV laat noemen wil hier toch een en ander onder de aandacht brengen van zowel het Vrijzinnig Antwerps Tijdschrift (VAT) èn de Gentse vrijzinnige studentenvereniging ’t Zal Wel Gaan’. De éérste vanwege het artikel van mevrouw Azabar, de tweede voor de uitreiking van een wél omschreven prijs, In casu ‘Dé Geuzenprijs’. We lezen op de site, “het vrijdenkerscollectief ‘t Zal Wel Gaan’ kent dit jaar de Geuzenprijs toe aan Dyab Abou Jahjah omwille van zijn kritische geest, zijn vastberadenheid in de strijd voor gelijkheid en tegen onrechtvaardigheid en de eigenzinnige wijze waarop hij compromisloos het debat en de actie blijft voeren, ondanks de scherpe kritiek en onbillijke vervolging die hij daarvoor te verduren kreeg.” Jaja, Jahjah en zijn vastberaden strijd voor gelijkheid en zo. Research is blijkbaar niet het sterkste punt van de hedendaagse student.

Toen de heer Jahjah in 2006 deelnam aan de stembusslag met de Moslim Democratische Partij (MDP) kwam er zoals het hoort een ‘Manifest van de partij’ dat veelzeggend is over welke ‘gelijkheid en rechtvaardigheid’ het gaat. Ik citeer hier twee stukjes:

“Voor ons is religieus denken veel intelligenter en wetenschappelijker dan atheïstisch denken. De heilige Koran leert ons dat wetenschappers mensen zijn die God het meest vrezen omdat zij degenen zijn die voortdurend met de bewijzen van zijn bestaan worden geconfronteerd. Sommige wetenschappers weigeren echter voorbij de materiële dogma’s te gaan, uit vrees God te ontdekken; (…)Wij geloven in de eeuwigheid van de geest van de openbaring van de Koran. In die betekenis is er geen moderne en geen oude islam. Maar wel zijn er moderne en oude opvattingen van de teksten. Wij geloven dat de deur naar ijtihad (interpretatie en theoretisch werk) openstaat en open moet blijven staan. Wij geloven dat de religieuze teksten gelezen moeten worden in relatie tot hun doelstelling, en niet altijd volgens de semantiek. Wanneer de context verandert, moet een interpretatie worden gezocht die de betekenis van de tekst in overeenstemming brengt met de nieuwe context. Dat is wat wij een dynamische opvatting van de islam noemen.” (Dit is wel degelijk een politiek manifest van een partij die aan verkiezingen deelnam)

Zou het niet nuttiger, dynamischer, intelligenter én wetenschappelijker zijn dat de heer Jahjah zich éérst buigt over de onwaarschijnlijk grote berg barbaarsheid en ellende die het deel is van (anderdenkende) mensen die moeten leven onder de knoet van een ‘iets minder’ dynamische islam? Laat ons eens kijken wat deze woordenbrij in essentie voor onze rechtsstaat zoal in petto heeft. Ik citeer een stukje uit de institutionele streefdoelen van de MDP:

“De islam is een politieke religie (zeg dit niet als religiekritiek! Je wordt geheid als islamofoob weggezet nvdr), en veel van zijn primaire politieke principes zijn vandaag de dag nog geldig. Een van die principes is essentieel voor de democratie, en dat is het principe van de shoera. Aan het shoera-principe wordt gerefereerd door een koranisch vers in Soerat al Shoera, dat de kwaliteiten van goede moslims opnoemt en dan bij de bekende pijlers vaststelt dat zij hun kwesties behandelen in onderling overleg. In het Arabisch: ‘ Wa Amrohom Shoera Baynahom waarbij het woord ‘amrohom’, door ons vertaald als ‘kwesties’, meer inhoudt dan in onze interpretatie ervan. Het heeft een meer algemene en universele reikwijdte, naar iedere beslissing op ieder niveau, ‘Shoera’ betekent ‘beraadslaging’. Deze vers bepaalt in de eerste plaats dat het het volk is dat zijn eigen kwesties moet behandelen, met andere woorden dat het zichzelf moet regeren. En het moet dat doen door middel van het beraadslagen van zijn leden, al zijn leden. Het idee van de wet van het volk, ofwel democratie, is dus absoluut een islamitisch idee. En niet alleen dat: het principe van shoera maakt van democratie voor iedere moslim een verplichting. Een moslimmaatschappij kan, om waarachtig islamitisch te zijn, niet anders dan een democratie zijn. Veel mensen zouden tegenwerpen dat de geschiedenis het tegendeel laat zien en dat islamitische maatschappijen ten prooi vielen aan despotisme en geen democratieën hebben gevestigd. Dat is waar, maar wij beweren dat dit gebeurde ondanks de islam en niet dankzij de islam. (…) 

“In de Islam is ook een zekere pluriformiteit op juridische vlak gegarandeerd. De maatschappij kan verschillende rechtsordes hebben op het niveau van het familierecht en dat in functie van verschillende filosofische of religieuze opvattingen. De maatschappij is niet alleen multicultureel en multireligieus, het is ook multi-institutioneel tot op een bepaald niveau.”

Wie dit met aandacht gelezen heeft zal vaststellen dat de gelauwerde van de geuzenprijs 2013 een pleitbezorger is voor shariarecht op familiaal niveau. Dat hij overtuigt is van het feit dat de zinsbegoochelingen van een 1400 jaar oude én dode woestijnanalfabeet tot grondslag kan dienen om het kader te leveren voor een moderne, humane en vrije samenleving mag duidelijk zijn. Dit terwijl ‘iets minder’ dynamisch islamitisch geregeerde landen’ niet eens de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) hebben erkend maar de Cairoverklaring die de mensenrechten onderwerpt aan die islamitische wetten.

Deze ‘cultureel islamistische Geus’ die ons op slinkse wijze shariarecht (op familiaal niveau) door de strot komt rammen heeft niets met gelijkheid en rechtvaardigheid maar alles met bijvoorbeeld een familierecht waar de vrouw 50% van één islamitische man waard is. Gelijkheid, mag het iets meer zijn? Moest deze ‘Geus’ zijn ‘kritische geest’ ten toon spreiden in ‘de zeldzame oorden’ waar gelijkheid en vrijheid nóg ernstiger onder druk staan dan in het immorele Europa, dan was deze ‘Geus’ een dode Geus’ vanwege dezelfde islamitische wetten.

En dan de VAT waar men in de laatste editie een opinie van BOEH woordvoerster en sociologe Samira Azabar publiceerde. Het is zelfs niet exclusief voor het VAT geschreven want het stond al een week of meer op de KIFKIF site. Oud papier voor de goddelozen. Wat is daar mis mee vraagt u zich als aandachtige lezer terecht af?

Elk weldenkend rationeel mens, begiftigd met de gave des onderscheids die de talloze debaten tussen mevrouw Azabar en Etienne Vermeersch volgt heeft twee overblijvende vragen. Waar haalt Vermeersch de energie vandaan en waarom steekt deze Geus van het jaar 2010 (samen met Erwin Mortier) nog ‘latijn’ in het mensje Azabar die niet kan worden verdacht van een geretardeerde ontwikkeling of beperkte toegang tot informatie. Ze is immers sociologe.

Eén casus van de velen, waar ‘retorisch en arm acedemisch gezwatel plotseling niét meer volstaat en het ‘dualisme’ onvergaat  in een zorgelijke staat van ‘cognitieve dissonantie’ is voldoende om de onvoorstelbare arrogantie van deze ‘islamitische feministe’ te demonstreren (Prof. Em. Magda Michielsens gruwelt van deze semantische diefstal). Mevrouw Azabar heeft het klaargespeeld om Kathleen Cools, de meest gevreesde interviewster van Ter Zake, te doen kijken op zo’n manier dat je als ‘ervaringsdeskundige’ in mekaar krimpt voor de buis.

Toen de gezelligheidvereniging ‘Sharia4Belgium’ zich voor de eerste keer manifesteerde op een lezing van de Nederlandse dichter Benno Barnard (Titel: leve God, weg met Allah’/ 2010), georganiseerd door de Vrijzinnige HVV dienst van de UA werd vrouwtje Azabar uitgenodigd in Terzake voor duiding. Viel dat effie tegen voor mevrouw Cools.

Nadat de ‘programmapunten’ van S4B nog eens werden opgesomd (min 4.10 / Homo’s = doodstraf, kalifaat, …), vroeg Terzake anker mevrouw Cools aan sociologe Azabar (min 5.45): “Of ze deze figuren van S4B dan geen extremisten vond?” Het antwoord van deze nep-feministe was, ik citeer: “Als we deze protestanten (sharia4belgium, PC) extremisten gaan noemen, we andere mensen, zoals die zogezegde intellectuelen in onze samenleving waaronder een Benno Barnard, Etienne Vermeersch en dergelijke, dat we hén óók als extremisten bepalen”. Einde citaat.

Deze onevenwichtige criteria om iemand al dan niet als extremist te bestempelen, worden gehanteerd door de meest prominente verdedigster van ‘de hoofddoek’, de islamitische feministe par exellence, die we evenzeer zagen ‘optreden’ tijdens de hoofddoekenheisa aan de athenea in Antwerpen en Hoboken aan de zijde van Imam Nordin Taouil die in zijn predikingen ‘westers gekleedde mensen als ‘dieren’ omschrijft’ (min 11.25). Ik kan mij hierbij niet van de indruk ontdoen dat een hoofddoek, en bij uitbreiding de ‘dynamische islam’, niet altijd symbool blijkt te staan voor evenwichtigheid en billijkheid.

Ondergetekende heeft recht van spreken, ik ken ze alle drie: Benno, Etienne én Fouad Belkacem. Het is alweer een hele tijd geleden dat Vermeersch, Wilders of De Winter nog eens opriepen om bijvoorbeeld holebi’s óp te hangen.

Een collega socioloog was onmiddellijk van de partij. Hij mocht op de webstek van Dewereldmorgen.be Benno Barnard als schuldige aanwijzen en de reactie van mevrouw Samira Azabar (BOEH) bij Kathleen Cools als een voorbeeld van ‘redelijkheid’ en ‘intelligentie’ voorstellen. De ratio blijft gepijnigd en verweesd achter. Slikken is de boodschap bij zoveel gebrek aan evenwichtigheid.

Zijn er dan écht geen andere moslims in ons land die iets te zeggen hebben, überhaupt iéts, tegen de vrijzinnigen? Zijn er echt geen moslims die ‘Geuzengewijs’ de crypto-fascistische islamadepten op hun nummer zet?

Wij atheïsten die zich alvast een minimum minimorum aanmeten van bewustzijn van de eigen positie (levensvatbaarheid) in de waanbeelden van de hier beschreven held en heldin van dienst zijn ervan overtuigd dat sommigen onder ons aan een ernstige herbronning toe zijn. Hoeveel ruimte is er nog bij de overblijvende vrijdenkers om de ‘bagger’ van enkele (machtige) ruggegraatloze postmodernisten door te slikken?

We zullen als Atheïsme Vlaanderen-HVV blijven benadrukken dat de islam, van welke school ook, géén exclusieven moet verwachten van de vrijzinnigheid die de waanzinnigheid van dogma’s en religie’s, politieke en andere totalitarismen heeft overleeft dank zij mensen met hersenen én ruggegraat. Onder anderen Etienne Vermeersch.

Willen jullie méér of minder vrijheid van denken én spreken beste vrijzinnigen? Méér? Dan zullen we dat zélf moeten regelen en het niet overlaten aan onhandige vertolkers met andere belangen die ons vreemd zijn!.

Auteur: Peter Calluy

Bestuurslid ‘Atheïsme Vlaanderen’

Kennismaken?

Klik op de knop voor meer inlichtingen of een kennismaking!